Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği

07.04.2024

 

6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapan düzenleme yayınlanmıştır. Bu değişiklik ile ilgili bilgi notunu aşağıda paylaşıyoruz. 

1-) 60 yaş üstü hekimler ile engellik oranı %60’ı aşan hekimlerin, özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabileceğine dair koşul son değişiklikle korunmuş olmasına rağmen 60 yaş üstü hekimler ve engellilik oranı %60’ı aşan hekimlerin, bu çalışmasına ek olarak, iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabileceğinde dair kuralda değişiklik yapılmıştır.

Yeni düzenleme ile, 60 yaş üstü hekimler ile engellik oranı %60’ı aşan hekimlerin, iki özel özel sağlık kuruluşunda daha çalışabileceğine kural yürürlükten kaldırılmış bu gruptaki hekimlerin kadrolu veya kadro dışı geçici olarak başka sağlık kuruluşunda çalışamayacağı kuralı getirilmiştir. 

Önceki düzenlemenin getirdiği haktan faydalanarak birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışan bu gruptaki hekimler, bu şekilde çalışmasına devam edebilecek ancak özel sağlık kuruluşundan ayrılması halinde bu hakkı sona erecektir.

1219 sayılı Kanun’un 12.maddesi ile getirilen kurala aykırı olan, çalışma hakkına yönelik ölçüsüz kısıtlamalar getiren bu düzenlemenin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı da anlaşılamamaktadır. Bu düzenlemeye karşı gerekli girişimleri başlatıyoruz. 

ÖNCEKİ DÜZENLEME

3) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler özel hastanelerde boş kadro şartı aranmaksızın çalışabilir. Bu fıkra kapsamında çalışan hekimler 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi çalıştığı il dışında planlama kapsamındaki bir özel sağlık kuruluşu da olabilir.

YENİ DÜZENLEME

“3) 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilir. Bu fıkra kapsamında çalışan tabipler bu Yönetmeliğin diğer maddeleri kapsamında kadrolu veya kadro dışı geçici çalışamaz.”

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan bu Yönetmeliğin ek  5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmü kapsamında birden fazla özel sağlık tesisinde çalışmakta olan tabipler mevcut çalışma şekliyle çalışmaya devam edebilirler ancak ayrılmaları halinde hakları sona erer.”

2-) Bir diğer düzenleme ile, muayenehanesi olan hekimlerin vakıf üniversitesi hastanelerinde hastalarının ameliyatlarını yapması ve takip etmesine ilişkin yeni bir kural getirilmiştir.

Bu düzenleme şu şekildedir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ek 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini, yıllık sözleşme yapmak suretiyle, ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde, ancak Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonun ilgili üniversitenin eğitim ve araştırma hizmet kapasitelerini dikkate alarak vereceği uygun görüşü ile yapabilirler. Muayenehane hekimiyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, vakıf üniversitesi hastanesi tarafından müdürlüğe gönderilir. Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir. Vakıf üniversite hastanesinde gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, vakıf üniversite hastanesinin ilgili birim sorumlusu ve başhekim tarafından imzalanır. Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve vakıf üniversite hastanesi müştereken sorumludur. Bu hekimlere hizmet sunan vakıf üniversite hastanesi tarafından her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”

Muayenehane hekimlerinin, muayenehanesine başvuran hastaların tedavisini özel hastanelerde yapmasına yönelik kısıtlayıcı uygulamalara ilişkin hukuksal süreçler devam etmekte iken bu defa vakıf üniversitesi hastanelerine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.  

Bu düzenleme ile, muayenehane hekimlerinin, muayenehanesine başvuran hastaların tedavisini,  ilgili branşta hizmet sunan vakıf üniversite hastanelerinde ancak Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonun ilgili üniversitenin eğitim ve araştırma hizmet kapasitelerini dikkate alarak vereceği uygun görüşü ile yapabileceği kuralı getirilmiştir.

Muayenehane hekimlerinin vakıf üniversitesi hastanelerinde hastalarının tedavisini yapabilmesinin önü açılmış gibi gösterilen bu düzenlemenin hekimler lehine uygulanabilirliği ise neredeyse yoktur. Muayenehane hekimlerinin vakıf üniversitesi hastanesinde işlem yapabilmesinin Bakanlık onayına bağlanması, yürürlükte olan düzenlemelerin ve hekimlerin çalışma hakkına yönelik düzenlemelerin Bakanlık eliyle uygulanamaz hale getirilmesinin önünün açılması demektir. Bakanlığın hangi kriterlere göre muayenehane hekimlere izin vereceği/vermeyeceği belli değildir.

Açıkça hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz bu düzenlemeye karşı gerekli girişimler başlatılacaktır.

3-) Yönetmelikle yapılan bir başka değişiklik ile faaliyeti veya ruhsatı askıya alınan özel hastanelerde çalışan personelin yazılı başvurması halinde, elektronik ortamdan ayrılış işlemlerinin il sağlık müdürlüğü tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.

 

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Bu haber 222 kez okunmuştur.